Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kattenoppas Oud-Suyt, THE CATBUTLER

Artikel 1- Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden verstaan we onder opdrachtnemer: Dierenspecialist
Oud-Suyt.
1.2 Opdrachtgever: persoon (huisdiereigenaar) welke de aanvraag heeft ingediend per
e-mail, WhatsApp of telefoon en de datums bevestigd heeft gekregen en daarmee
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden
1.3 De thuis te verzorgen dieren: De dieren waarvoor de opdrachtgever de aanvraag bij
de opdrachtnemer heeft ingediend.

Artikel 2- Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij
daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei
vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 Oud-Suyt behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en
de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden
en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van
deze documenten.
2.3 Oud-Suyt behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppaskat(en) op grond van
atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren .

Artikel 3 - Gezondheid
3.1 Oud-Suyt zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het dier altijd eerst contact
opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. Indien
noodzakelijk kan de opdrachtnemer, na overleg met de eigenaar, een dierenarts
consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar.
Oud-Suyt zal dan gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden
is, en zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar met
betrekking tot de keuze van de dierenarts. Bij levensbedreigende situaties voor uw
huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren!
3.2 Oud-Suyt zal in het geval van sterfte van eerst contact opnemen met de eigenaar
van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. De opdrachtnemer kan op verzoek
van de eigenaar zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij
gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot
de plaats waar het te verzorgen huisdier, voor de duur van de oppasperiode is
overeengekomen, zich bevindt.
4.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn/ haar dier(en) vrij van ongedierte
zoals vlooien en teken.
4.3 Opdrachtgever zorgt dat er voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en eventuele
medicijnen voor de te verzorgen dier(en) aanwezig is in de woning waar de dier(en) zich
bevinden.
4.4 Opdrachtgever neemt bij thuiskomst contact op met de opdrachtnemer. Indien geen
contact wordt opgenomen door opdrachtgever wordt de verzorging van de dier(en)
voortgezet en zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.
4.5 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door opdrachtnemer op de hoogte gehouden
van de gezondheid en het gedrag van de dier(en) gedurende de perioden dat de dier(en)
onder toezicht van opdrachtnemer vallen.
4.6 De opdrachtgever is - bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde
oppasperiode dan wel een gedeelte van deze oppasperiode - geen annuleringskosten
verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode
is gemeld bij opdrachtnemer. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals
bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende:
Bij annuleringen tussen 14 dagen en 7 dagen voor de aanvang van de betreffende
oppasperiode wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen
tussen 7 dagen en 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 75%
van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de
aanvang van de betreffende oppasperiode wordt het geldende tarief over de gehele
overeengekomen oppasperiode in rekening gebracht.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer
5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar het best mogelijke kunnen zorg te dragen voor
het welzijn van het te verzorgen huisdier.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een
oppasverzoek te weigeren.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk
stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor
reeds gestarte oppasafspraken)

Artikel 6- Schade en verzekeringen
6.1 Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de
materiele en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan
anderen of aan de eigendommen van anderen.

Artikel 7- Betalingen
7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn vrijgesteld van BTW.
7.2 Het verschuldigde tarief dient uiterlijk op de eerste dag van de oppasperiode te
worden voldaan.
7.4 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het tarief in geval
hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de periode van
verzorging eerder beëindigd wordt door de opdrachtgever)

Artikel 8- Aansprakelijkheid
8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv.
calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te
verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in
kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op de
opdrachtnemer.
8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige
schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de
algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van
overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het
overeengekomen tarief voor overeengekomen oppasperiode.

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied
de opdrachtnemer is gevestigd.
9.2 Op de overeengekomen oppasperiode en deze algemene voorwaarden is het
Nederlands recht van toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet
de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot
gevolg